Inschrijfformulier MC-ASOM

Ondergetekende schrijft zich hierbij in als lid van de MC-ASOM te Zevenaar. Hij/Zij verklaart zich hiermee te verenigen met de rechten en plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden en welke zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Voorts verklaart ondergetekende in te stemmen met de incasso van de contributie die de ALV vaststelt.
De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het jaar geïncasseerd ten gunste van de bankrekening NL80 INGB 0002 6207 81 tnv. MC-ASOM te Zevenaar:
Het lidmaatschap gaat u statutair aan voor een jaar en kan alleen schriftelijk worden beëindigd. Opzeggen lidmaatschap schriftelijk vóór 31 december van het lopende kalenderjaar, uw opzegging kunt u sturen naar MC ASOM, Edisonstraat 3, 6902 PK Zevenaar.

De contributie bedraagt per kalenderjaar:
- Lid: € 50,--
- Gezinslid: € 25,--
- Donateur: € 25,--

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt 1 x per jaar omstreeks de maand februari geïncasseerd van de leden voor het lopende jaar.
Een nieuw lid dat zich in de loop van een jaar aanmeldt, is met ingang van het eerstvolgende kwartaal contributie verschuldigd. Er worden vier termijnen aangehouden, namelijk termijn 1: 1 januari t/m 31 maart, termijn 2: 1 april t/m 30 juni, termijn 3: 1 juli t/m 30 september en termijn 4: 1 oktober t/m 31 december. Wordt je in termijn 1 lid, dan betaal je in het eerste jaar 3/4 van de jaarcontributie. 

Lidmaatschapstype